Imedi.es

Alcosanal

Información para la variante: Alcosanal 200 Mg Suppositorium, mostrar más variación

Bipacksedel: Information till användaren


Alcosanal 200 mg suppositorier


natriumoleat


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Alcosanal är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Alcosanal

3. Hur du använder Alcosanal

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Alcosanal ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Alcosanal är och vad det användsför


Alcosanal suppositorier (stolpiller) innehåller natriumoleat som har en sammandragande och avsvällande effekt på analvävnaden i ändtarmsöppningen, dessutom lindras klåda.


Vid tillfällig behandling av hemorrojder, sprickor och eksem vid ändtarmsöppningen (analeksem). Kan även ordineras av läkare för andra indikationer. Lindrar symtom som exempelvis sveda, klåda och smärta vid hemorrojder.


2. Vad du behöver veta innan du använder Alcosanal


Använd inte Alcosanal:

om du är allergisk mot natriumoleat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Alcosanal.


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Körförmåga och användning av maskiner

Vid användning av Alcosanal suppositorium påverkas inte reaktionsförmågan.


3. Hur du använder Alcosanal


Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Rekommenderad dos är 1 stolpiller (suppositorium) morgon och kväll.


Bruksanvisning

Innan du använder Alcosanal stolpiller (suppositorier) bör ändtarmsöppningen vara väl rengjord och torr.


D
ra loss ett stolpiller (supositorium) från blisterkartan. Genom att dra isär plastflikarna på den bredare och rundade toppen på stolpillret kan plasthöljet avlägsnas och stolpillret föras in i ändtarmsöppningen.


Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.


Om du använt för stor mängd av Alcosanal

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): Sveda, klåda.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedles säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


5. Hur Alcosanal ska förvaras


Förvaras vid högst 25 oC.


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


- Den aktiva substansen ärnatriumoleat, 1 suppositorium innehåller 200 mg natriumoleat.

- Övriga innehållsämnen ärOxynex LM och 5-klorkarvakrol (konserveringsmedel), hårdfett, oleyloleat, renat vatten.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vita suppositorier.


10 st eller 25 st suppositorier i blisterförpackning.


Innehavare av godkännande för försäljning


Meda AB

Box 906

170 09 Solna

tel. 08-630 19 00


Denna bipacksedel ändrades senast


2016-09-23