Imedi.es

Salazopyrin

Läkemedelsverket 2014-01-07

Bipacksedeln: Information till användaren

Salazopyrin 500 mg tabletter

sulfasalazin


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finner du information om:

1. Vad Salazopyrin är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Salazopyrin

3. Hur du tar Salazopyrin

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Salazopyrin ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Salazopyrin är och vad det används för


Salazopyrin har antiinflammatorisk och antibakteriell effekt och hämmar inflammation framför allt i tarmens slemhinna.


Salazopyrin används vid behandling av inflammatoriska tarmsjukdomar (ulcerös kolit, Crohns sjukdom). Salazopyrin används också vid behandling av hudsjukdomen pyoderma gangraenosum, som ibland ses hos patienter med ulcerös kolit.


2. Vad du behöver veta innan du tar Salazopyrin


Ta inte Salazopyrin


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Salazopyrin.


Kontakta genast din läkare om du utvecklar en ny infektion under din behandling med Salazopyrin. Läkaren kan komma att avbryta behandlingen.


Blodbild, njur- och leverfunktion bör kontrolleras innan behandling inleds och i början av behandlingen. Därefter bör kontakt hållas med den behandlande läkaren för regelbunden kontroll.


Kontakta genast din läkare om du får symptom som halsont, feber, blekhet, får en röd- eller gulaktig hudfärg. Detta kan tyda på leverproblem samt blodbildsförändringar och behandlingen kan behöva avbrytas.


Hudreaktioner, som kan vara livshotande (Stevens-Johnsons syndrom och toxisk epidermal nekrolys), har rapporterats vid användning av sulfasalazin. Det kan börja som rödvioletta måltavleliknande eller runda fläckar med blåsbildning i mitten, ofta symetriskt utbredda, på bålen. Ytterligare tecken att vara uppmärksam på är sår i munnen, hals, näsa, könsorgan eller ögoninflammation (röda och svullna ögon). Hudreaktionerna, som kan vara livshotande, följs ofta av influensaliknande symtom. Utslagen kan utvecklas till blåsor över stora områden eller hudavlossning. Risken för allvarliga hudreaktioner är störst under de första veckorna av behandlingen. Om du drabbats av Stevens-Johnson syndrom eller toxisk epidermal nekrolys när du använt sulfasalazin som finns i Salazopyrin får du aldrig använda läkemedel som innehåller sulfasalazin igen. Om du får utslag eller tecken på dessa hudreaktioner ska du genast sluta ta Salazopyrin, och omedelbart kontakta läkare och berätta att du tar detta läkemedel.


Överkänslighetsreaktioner, som kan vara livshotande (såsom läkemedelsutlösta hudutslag (DRESS)), har rapporterats vid användning av sulfasalazin.Tidiga tecken på överkänslighet kan vara utslag, feber eller svullna lymfkörtlar. Om du får symtom på en överkänslighetsreaktion ska du omedelbart kontakta läkare och berätta att du tar detta läkemedel.


Under behandlingen med sulfasalazin är det viktigt att dricka ordentligt för att motverka bildning av kristaller i urinen samt njursten.


Andra läkemedel och Salazopyrin

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. Behandlingseffekten kan påverkas om Salazopyrin tas samtidigt som vissa andra läkemedel. Om du tar något av nedanstående läkemedel kan dosen Salazopyrin eller det andra läkemedlet behöva ändras eller andra försiktighetsåtgärder behöva vidtagas.


Salazopyrin med mat och dryck

Tabletterna bör lämpligen tas i samband med måltid och fördelas så jämnt som möjligt under dygnet.


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.

Behandling med Salazopyrin kan leda till folsyrabrist.

Koncentrationen av läkemedlet kan förväntas vara lika hos modern och fostret och därmed finns det en risk för biverkningar även hos fostret. Djurstudier tyder dock inte på några risker för fosterskador men risker i samband med användning under graviditet kan inte helt uteslutas. Under graviditet bör Salazopyrin ges först efter särskilt övervägande av läkare.


Sulfasalazin går över i modersmjölk i små mängder. Blodig avföring och diarréer har rapporterats hos spädbarn där den ammande kvinnan behandlats med sulfasalazin.


Körförmåga och användning av maskiner

Inga effekter har observerats.


3. Hur du tar Salazopyrin


Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare om du är osäker. Dosen är individuellt anpassad för dig. Följ noga den dosering som står på apoteksetiketten!


Vanlig dos, vuxna: 2-4 tabletter 2-4 gånger dagligen.

Vanlig dos, barn: dosen beror på barnets vikt.


Om du har tagit för stor mängd av Salazopyrin

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har glömt att ta Salazopyrin

Kompensera inte (t ex med dubbel dos) för glömd dos. Medicineringen ska fortsätta så länge som läkaren angivit, annars kan sjukdomen förvärras och komma tillbaka. Som regel ska Salazopyrin tas under lång tid.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. I sällsynta fall kan överkänslighetsreaktioner inträffa.


Vid behandling med Salazopyrin uppkommer eventuella biverkningar oftast under behandlingens 3 första månader.


Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare):

Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare):

Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare):

Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare):


Om Du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymptom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär, ska Du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du då informerar om din medicinering.


Sluta att ta Salazopyrin och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (angioödem)

• svullnad av ansikte, tunga eller svalg

• svårigheter att svälja

• nässelutslag och andningssvårigheter


Hudreaktioner, som kan vara livshotande (Stevens-Johnsons syndrom och toxisk epidermal nekrolys) har rapporterats (se avsnittet Varningar och försiktighet).


Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller äveneventuella biverkningar som inte nämns i denna information.


5. Hur Salazopyrin ska förvaras


Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Burk med skruvlock av HD-polyeten respektive polypropen, 100 st och 300 st. Locket har en skåra så att t. ex en penna kan förenkla öppnandet.


Tabletten är gul, välvd, med skåra, 13,5 mm med ingraverad symbol.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare:

Pfizer AB

191 90 Sollentuna

Tel: 08-550 520 00

E-mail: eumedinfo@pfizer.com


Denna bipacksedel ändrades senast

2014-01-07

5