Imedi.es

Panodil

Document: Panodil film-coated tablet PL change

Läkemedelsverket 2015-07-10


BIPACKSEDEL: information till användaren


Panodil 500 mg filmdragerade tabletter


paracetamol


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Panodil är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Panodil

3. Hur du använder Panodil

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Panodil ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. VAD PANODIL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR


Panodil innehåller paracetamol som är smärtlindrande och febernedsättande.


Panodilanvänds mot värk och smärtor av olika slag (t ex huvudvärk, tandvärk, menstruationssmärtor, muskel- och ledvärk och reumatiska smärtor) samt vid feber (t ex vid förkylningar).


Panodil kan användas av personer med känslig mage eller magsår och personer med ökad blödningsbenägenhet.


2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER PANODIL


Använd inte Panodil:

om du är allergisk (överkänslig) mot paracetamol eller mot något av övriga innehållsämnen i Panodil.


Varningar och försiktighet

Var särskilt försiktig med Panodil:


Använd inte Panodil utan läkares ordination om du har alkoholproblem eller leverskada och använd inte heller Panodil tillsammans med alkohol. Berusningseffekten av alkohol ökar inte genom tillägg av Panodil. Om du använder andra smärtstillande läkemedel som innehåller paracetamol ska du inte använda Panodil utan att först tala med läkare eller apotekspersonal.


Ta aldrig mer Panodil än vad som står under doseringsanvisningen eller vad din läkare har ordinerat. Högre doser än de rekommenderade ger inte bättre smärtlindring utan medför istället risk för mycket allvarlig leverskada.Symtomen på leverskada kommer normalt först efter ett par dagar. Därför är det viktigt att du kontaktar läkare så snart som möjligt om du har tagit för stor dos.


Rådgör med läkare innan du använder Panodil om du har en lever- eller njursjukdom.


Rådgör med läkare innan du använder Panodil om du har en allvarlig infektion såsom blodförgiftning, eftersom detta kan öka risken för s.k. metabolisk acidos. Tecken på metabolisk acidos inkluderar: djup, snabb, ansträngd andning; illamående, kräkningar; aptitlöshet. Kontakta genast läkare om du får en kombination av dessa symtom.


Andra läkemedel och Panodil

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana, (traditionella) växtbaserade läkemedel, naturläkemedel eller andra naturprodukter.


Panodil kan påverka eller påverkas av vissa läkemedel/naturläkemedel:

metoklopramid (medel mot illamående och kräkningar).

vissa medel mot epilepsi:

rifampicin (medel mot tuberkulos).


Använd aldrig flera olika smärtstillande medel samtidigt utan att rådfråga läkare eller apotekspersonal.


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Panodil kan användas under graviditet. Du bör dock använda lägsta möjliga dos som lindrar din smärta och/eller din feber och använda den under kortast möjliga tid. Kontakta din läkare eller barnmorska om smärtan och/eller febern inte minskar eller om du behöver ta läkemedlet oftare.


Går över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Panodil under amning.


Körförmåga och användning av maskiner

Panodil påverkar inte din förmåga att köra bil eller använda maskiner.


3. HUR DU ANVÄNDER PANODIL


Observera! Högre doser än de rekommenderade medför risk för mycket allvarlig leverskada.


Använd alltid Panodil 500 mg filmdragerad tabletter enligt läkares anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Rekommenderad dos är:


Vuxna och barn över 40 kg (över 12 år):1-2 tabletter var 4-6 timme, högst 8 tabletter per dygn.

Panodil ska inte användas för långvarigt bruk annat än på läkares ordination.


Barn

Till barn ska dosen i första hand beräknas efter barnets vikt (10-15 mg/kg kroppsvikt).


Barn 15-25 kg (3-7 år): ½ tablett var 4-6 timme, högst 4 gånger per dygn, högst 2 tabletter per dygn.

Barn 25-40 kg (7-12 år): ½ -1 tablett var 4-6 timme, högst 4 gånger per dygn, högst 4 tabletter per dygn.

Tabletten kan delas i två lika stora doser.


Panodil tabletter är försedda med ett filmöverdrag som blir halt vid kontakt med saliven och därmed går det lättare att svälja tabletten, samtidigt som den karaktäristiska smaken av paracetamol döljs.


Om du har tagit för stor mängd av Panodil

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedel av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Det finns risk för leverskada även om du mår bra.


För att förhindra eventuell leverskada är det viktigt att motgift sätts in av läkare så tidigt som möjligt (bäst inom 10-12 timmar efter intaget).


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR


Liksom alla läkemedel kan Panodil orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Sällsynta (förekommer hos färre än 1 person av 1000 användare):


Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 person av 10 000 användare):


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


5. HUR PANODIL SKA FÖRVARAS


Förvaras utom syn- och räckhåll för barn och ungdomar.


Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Använd inte Panodil om folien inte var hel vid inköpet. Kontakta i sådana fall apoteket.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL OCH ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


Innehållsdeklaration


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vita, filmdragerade tabletter med flata kanter, med en triangulär logo präglad på ena sidan och en brytskåra på den andra sidan. Tabletterna kan delas i två lika stora doser.


Receptfria förpackningar: 20 st

Receptbelagda förpackningar: 30 st., 96 st, 98x1st, 100 st, 300 st, 30x300 st


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S

Nykær 68

2605 Brøndby

Danmark


Tel: 020-10 05 79

E-mail: scanda.consumer-relations@gsk.com


Tillverkare:

GlaxoSmithKline Dungarvan Ltd., Knockbrack Dungarvan, Irland

Omega Pharma Manufacturing GmbH & Co. KG, Herrenberg, Tyskland

Catalent UK Swindon Zydis Limited, Swindon, Storbritannien


Denna bipacksedel ändrades senast: 2015-07-10


4