Imedi.es

Alvedon

Información para la variante: Alvedon 24 Mg/Ml Oral Lösning, mostrar más variación

Läkemedelsverket 2015-11-16

Bipacksedel: Information till användaren


Alvedon 24 mg/ml oral lösning


paracetamol


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.


I denna bipacksedel finner du information om följande:

1. Vad Alvedon är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Alvedon

3. Hur du använder Alvedon

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Alvedon ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. VAD ALVEDON ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Alvedon innehåller paracetamol som är smärtlindrande och febernedsättande.


Alvedonanvänds för behandling av tillfälliga feber- och smärttillstånd av lindrig art, t ex feber vid förkylning, huvudvärk, tandvärk, menstruationssmärtor, muskel- och ledvärk.


Alvedon kan användas av personer med känslig mage eller magsår och personer med ökad blödningsbenägenhet.


2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER ALVEDON

Använd inte Alvedon om du är överkänslig mot paracetamol eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).


Varningar och försiktighet

Om du använder andra smärtstillande läkemedel som innehåller paracetamol ska du inte använda Alvedon utan att först tala med läkare eller apotek.


Ta aldrig mer Alvedon än vad som står under doseringsanvisningarna. Högre doser än de rekommenderade ger inte bättre smärtlindring utan medför istället risk för mycket allvarlig leverskada.Symtomen på leverskada kommer normalt först efter ett par dagar. Därför är det viktigt att du kontaktar läkare så fort som möjligt om du har tagit för stor dos.


Använd inte Alvedon utan läkares ordination om du har alkoholproblem eller leverskada och använd inte heller Alvedon tillsammans med alkohol. Berusningseffekten av alkohol ökar inte genom tillägg av Alvedon.


Rådgör med läkare innan du använder Alvedon om du har en lever- eller njursjukdom.


Var särskilt försiktig med Alvedon om du har astma och samtidigt är känslig för acetylsalicylsyra.


Rådgör med läkare innan du använder Alvedon om du har en allvarlig infektion såsom blodförgiftning, eftersom detta kan öka risken för s.k. metabolisk acidos. Tecken på metabolisk acidos inkluderar: djup, snabb, ansträngd andning; illamående, kräkningar; aptitlöshet. Kontakta genast läkare om du får en kombination av dessa symtom.


Kontakta läkare innan Alvedon används:


Generellt vid feber hos barn gäller att man bör kontakta läkare i följande situationer:


Andra läkemedel och Alvedon

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder eller nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel. Alvedon kan påverka eller påverkas av vissa läkemedel och (traditionellt) växtbaserade läkemedel. Kontakta därför apotekspersonal eller läkare innan du använder Alvedon tillsammans med något av följande läkemedel och (traditionellt) växtbaserade läkemedel.


warfarin (blodförtunnande läkemedel). Enstaka doser av Alvedon anses inte påverka effekten av warfarin.


probenecid (läkemedel mot gikt)rifampicin (läkemedel mot tuberkulos)


kolestyramin (läkemedel vid höga blodfetter). Medicinerna bör tas med minst en timmes mellanrum.


kloramfenikol för injektion (läkemedel vid bakterieinfektioner).
Kloramfenikol mot infektioner i ögat och Alvedon kan användas samtidigt.


johannesörtextrakt (ingår i vissa (traditionellt) växtbaserade läkemedel).


Alvedon med mat, dryck och alkohol

Alvedonkan tas med eller utan mat.Använd inte Alvedontillsammans med alkohol, se avsnittet ”Var särskilt försiktig med Alvedon”.


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Inga kända risker vid användning under graviditet. Du bör dock använda lägsta möjliga dos som lindrar din smärta och/eller din feber och använda den under kortast möjliga tid. Kontakta din läkare eller barnmorska om smärtan och/eller febern inte minskar eller om du behöver ta läkemedlet oftare.


Paracetamol passerar över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas.


Körförmåga och användning av maskiner

Alvedon påverkar inte din förmåga att köra bil eller använda maskiner.


Viktig information om några innehållsämnen i Alvedon

Lösningen innehåller metylparahydroxibensoat (E218) och propylparahydroxibensoat (E216) som kan ge allergisk reaktion (eventuellt fördröjd).


3. HUR DU ANVÄNDER ALVEDON

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkaren, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.


Observera! Högre doser än de rekommenderade innebär risk för mycket allvarlig leverskada.


Till barn ska dosen i första hand beräknas efter barnets vikt (10-15 mg/kg kroppsvikt).


Rekommenderad dos är:

Barn 5-7 kg (ca 3-6 månader):2,5 ml var 4-6 timme, högst 4 gånger per dygn.

Barn 7-10 kg (ca 6 månader-1 år):3,5 ml var 4-6 timme, högst 4 gånger per dygn.

Barn 10-15 kg (ca 1-3 år):5 ml var 4-6 timme, högst 4 gånger per dygn.

Barn 15-20 kg (ca 3-5 år): 7,5 ml var 4-6 timme, högst 4 gånger per dygn.

Barn 20-25 kg (ca 5-7 år): 10 ml var 4-6 timme, högst 4 gånger per dygn.

Barn 25-30 kg (ca 7-9 år): 12,5 ml var 4-6 timme, högst 4 gånger per dygn.

Barn 30-40 kg (ca 9-12 år): 15 ml var 4-6 timme, högst 4 gånger per dygn.

Barn 40 kg (ca 12 år): 20 ml var 4-6 timme, högst 4 gånger per dygn.


Använd inte Alvedon till barn under 12 år i mer än 2 dygn om inte läkare föreskriver annat. Ta kontakt med barnavårdscentral eller läkare om barn under 3 månader ska behandlas.


Öppna flaskan genom att trycka ned locket och sedan vrida det moturs. Tillslut locket noggrant efter användningen.


Om du tagit för stor mängd av Alvedon

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Det finns risk för leverskada även om man mår bra.


För att förhindra eventuell leverskada är det viktigt att motgift sätts in av läkare så tidigt som möjligt (bäst inom 10-12 timmar efter intaget).


4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Alvedon orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Sällsynta(förekommer hos färre än 1 person av 1000 användare):


Mycket sällsynta(förekommer hos färre än 1 person av 10 000 användare):


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


5. HUR ALVEDON SKA FÖRVARAS

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn och ungdomar.


Används före det utgångsdatum som står på förpackningen.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL OCH ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

1 ml oral lösning innehåller:

Verksamt ämne: paracetamol 24 mg.

Övriga innehållsämnen: Glycerol, makrogol, konserveringsmedlen metylparahydroxibensoat (E218) och propylparahydroxibensoat(E216), sötningsmedel (sackarinnatrium, natriumcyklamat), fruktaromer (skogsbär), renat vatten.


Lösningen är sockerfri.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Lösningen är ofärgad eller svagt gul med smak av skogsbär.

100 ml glasflaska med barnskyddande skruvlock av polypropen/polyethylen. Doseringsspruta av polyethylen/polystyren.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare AB

c/o GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S

Nykær 68

2605 Brøndby

Danmark


Tel: 020-10 05 79

E-mail: scanda.consumer-relations@gsk.com


Tillverkare:

Farmaclair, Hérouville Saint Clair, Frankrike


Denna bipacksedel ändrades senast: 2015-11-16