Imedi.es

Albyl MinorBIPACKSEDEL: information till användaren


Albyl minor 250 mg tablett


Acetylsalisylsyra


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel . Den innehåller information som är viktig för dig.


Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Albyl minor är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Albyl minor

3. Hur du använder Albyl minor

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Albyl minor ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Albyl minor är och vad det används för


Albyl minor har både smärtstillande och febernedsättande effekt.

Albyl minor lindrar smärta genom att motverka bildningen av speciella ämnen, prostaglandiner, som ökar smärtnervernas känslighet. Den febernedsättande effekten beror på att acetylsalicylsyra ökar kroppens värmeavgivning.


Vid tillfälliga lätta till måttliga smärttillstånd, t.ex. huvudvärk, tandvärk, muskel- och ledvärk, menstruationssmärtor samt vid feber vid förkylningssjukdomar.


Tillfällig värk hos barn. Feber hos barn och ungdom under 18 år enbart efter kontakt med läkare.


2. Vad du behöver veta innan du använder Albyl minor


Använd inte Albyl minor


Varningar och försiktighet

Högre doser än de rekommenderade kan medföra allvarliga risker. Använd inte olika sorters smärtlindrande läkemedel samtidigt utan läkares föreskrift.Barn och undomar

Läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra ska inte ges till personer under 18 år med feber utan att läkare tillfrågats beroende på risken för uppkomst av Reyes syndrom, ett sällsynt men allvarligt sjukdomstillstånd.


Albyl minorskall inte ges till barn under 3 år


Andra läkemedel och Albyl minor

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Behandlingseffekten kan påverkas om Albyl minor tas samtidigt med andra läkemedel. Behandlande läkare bör därför känna till sådan samtidig behandling. Detta gäller:


Även vissa andra läkemedel kan påverka eller påverkas av behandlingen med Albyl minor.


Graviditet och amning

Gravida kvinnor ska inte använda Albyl minor under de tre sista månaderna av graviditeten. Intag av Albyl minor ska undvikas av kvinnor som planerar graviditet eller är gravida.

Behandling under någon del av graviditeten skall endast ske efter läkares ordination.


Albyl minor passerar över i modersmjölk, men påverkar troligen inte det ammande barnet.


Körförmåga och användning av maskiner

Albyl minor har ingen känd effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.


3. Hur du tar Albyl minor

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Användning för barn och ungdomar

Varning:Ska integes till personer under 18 år med feberutan att läkare tillfrågats beroende på risken för uppkomst av Reyes syndrom, ett sällsynt men allvarligt sjukdomstillstånd.


Barn och ungdomar:

3-5 år (15-20 kg):½ tablett högst 3 gånger per dygn. Högst 375 mg per dygn.

6-9 år (20-30 kg):1 tablett högst 3 gånger per dygn.. Högst 750 mg per dygn.

10-14 år (30-50 kg) 1½-2 tabletter högst 3 gånger per dygn. Högst 1500 mg per dygn.


Ge aldrig Albyl minor mer än 2 dygn till barn under 14 år och aldrig till barn under 3 år utan att rådfråga läkare! I dessa fall bestämmer läkaren doseringen.


Tabletten kan delas i brytskåran i två lika stora doser.


Ge tabletterna tillsammans med vatten eller annan dryck. Barn är speciellt känsliga för acetylsalicylsyra. Därför är det mycket viktigt att man inte överskrider de rekommenderade doserna.


Om du har tagit för stor mängd av Albyl minor


Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen i Sverige (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Vid för hög dosering kan dåsighet, svettning, yrsel, öronsusning, hörselnedsättning ö oro, irritation, hallucinationer, skakningar, hudrodnad, törst, ökad andning ochrubbningar i kroppens syra-basbalans förekomme.


4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Albyl minor orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 patienter): Magbesvär (sura uppstötningar, halsbränna, illamående). Besvären minskar om Albyl minor tas tillsammans med mat. Ökad risk för blödningar, särskilt från slemhinnan i mag-tarmkanalen.

Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 patienter): Överrkänslighetsreaktioner, vanligen i form av nässelutslag, nässelfeber, hösnuva eller astma. Risken för överkänslighetsreaktioner ökar hos patienter med allergi av något slag. Magsår och magblödning vid regelbunden användning. Trötthet, yrsel, öronsusningar, svettning.

Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 patienter):

Minskat antal bloodplättar. Upplösning av röda blodkroppar vid ärftlig brist på ett speciellt ämnesomsättningsenzym (glukos-6-fosfathehydrogenas). Leverpåverkan. Reyes syndrom. Svår blödning från mag-tarmkanalen.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal.Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
Webbplats:
www.lakemedelsverket.se


5. Hur Albyl minor skall förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Användes före det utgångsdatum som finns på förpackningen. Utgångsdatum innebär den sista dagen i angiven månad.


Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga på apoteket hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


Tom förpackning kan återvinnas via Förpackningsinsamlingen. Burk och lock sorteras som hård plastförpackning.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


InnehållsdeklarationLäkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


50 st tabletter i plastburk.


Vit, rund tablett med brytskåra på ena sidan. Diameter: 10,5 mm.


Innehavare av godkännande för försäljning:


Meda AB

Box 906

170 09 Solna

Tel: 08-630 1900


Tillverkare:

Recipharm Stockholm AB

Lagervägen 7

136 50 Jordbro


Denna bipacksedel godkändes senast den: 2016-09-02

4