Imedi.es

Acetylsalicylsyra Ellem

Läkemedelsverket 2014-11-28

Bipacksedel: Information till användaren


Acetylsalicylsyra Ellem 500 mg tablett


Acetylsalicylsyra


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från apotekspersonal eller sjuksköterska.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Acetylsalicylsyra Ellem är och vad det används för

2. Vad du behöver vetainnan du använder Acetylsalicylsyra Ellem

3. Hur du använder Acetylsalicylsyra Ellem

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Acetylsalicylsyra Ellem ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Acetylsalicylsyra Ellem är och vad det används för

Acetylsalicylsyra Ellem har smärtstillande, febernedsättande och inflammationshämmande effekt. Acetylsalicylsyra lindrar smärta genom att motverka bildningen av speciella ämnen, prostaglandiner. Den febernedsättande effekten beror på att acetylsalicylsyra ökar kroppens värmeavgivning. Acetylsalicylsyra Ellem börjar verka inom 30 minuter. Effekten är som störst efter 1-2 timmar.


Detta läkemedel används vid tillfälliga lätta till måttliga smärttillstånd, t.ex. huvudvärk, tandvärk, muskel- och ledvärk, menstruationssmärtor samt vid feber vid förkylningssjukdomar och ledgångsreumatism (reumatoid artrit).


2. Vad du behöver veta innan du använder Acetylsalicylsyra Ellem


Använd inte Acetylsalicylsyra Ellem


Varningar och försiktighet


Högre doser än de rekommenderade kan medföra allvarliga risker. Använd inte olika sorters smärtlindrande läkemedel samtidigt utan läkares föreskrift.


Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Acetylsalicylsyra Ellem:


Acetylsalicylsyra Ellem är avsett för tillfälliga besvär.


Barn och ungdomar

Acetylsalicylsyra Ellem ska inte användas av barn under 14 år.


Läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra ska inte ges till personer under 18 år med feber utan att läkare tillfrågats beroende på risken för uppkomst av Reyes syndrom, ett sällsynt men allvarligt sjukdomstillstånd.


Andra läkemedel och Acetylsalicylsyra Ellem

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Det gäller även receptfria läkemedel och naturläkemedel.


Acetylsalicylsyra Ellem kan påverka eller påverkas om det tas samtidigt med vissa andra läkemedelssubstanser mot:


Användning av Acetylsalicylsyra Ellem med mat och dryck

Acetylsalicylsyra Ellem i kombination med alkohol kan öka risken för blödning i mag-tarmkanalen.


Graviditet, amning och fertilitet

Gravida kvinnor ska inte använda Acetylsalicylsyra Ellem under de tre sista månaderna av graviditeten. Intag av Acetylsalicylsyra Ellem ska undvikas av kvinnor som planerar graviditet eller är gravida. Behandling under någon del av graviditeten skall endast ske efter läkares ordination.


Acetylsalicylsyra passerar över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas. Tala ändå med läkare vid mer än tillfällig användning av Acetylsalicylsyra Ellem under amning.


Acetylsalicylsyra Ellem kan, som många antiinflammatoriska läkemedel (s.k. NSAID), försvåra möjligheten att bli gravid och rekommenderas därför inte till kvinnor som försöker bli gravida. Påverkan är tillfällig, d.v.s upphör när man slutar använda dessa typer av läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Acetylsalicylsyra Ellem kan hos vissa personer försämra reaktionsförmågan, t ex på grund av biverkningar som yrsel och trötthet. Detta bör man tänka på vid tillfällen då skärpt uppmärksamhet krävs, t ex vid bilkörning.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Acetylsalicylsyra Ellem


Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisning från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Dosering

För smärtlindring och febernedsättning

Vuxna och ungdomar över 14 år: 1-2 tabletter 1-3 gånger per dygn eller enligt läkares föreskrift. Mer än 2 tabletter åt gången ger inte bättre smärtstillande effekt. Kontakta läkaren om symptomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och inom 5 dagar vid smärta.


För reumatiska sjukdomar

Dosen bestäms av läkare som avpassar den individuellt för dig.

Vanlig dos för vuxna: 4-12 tabletter per dygn fördelat på 3-4 doser.

Högsta dygnsdos är 12 tabletter.


Användning för barn

Acetylsalicylsyra Ellem ska inte ges till barn under 14 år.


Varning: Ska integes till personer under 18 år medfeber utan att läkare tillfrågats beroende på risken för uppkomst av Reyes syndrom, ett sällsynt men allvarligt sjukdomstillstånd.


Tabletten löses upp i ½ glas vatten. Kan även läggas på tungan och sväljas med lite vatten.


Om du har använt för stor mängd av Acetylsalicylsyra Ellem

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Symtom på överdos kan vara: huvudvärk, yrsel, kramper, kräkningar, öronsusningar, hjärtklappning (takykardi), buksmärtor, irritation, oro och andnöd.


Om du har glömt att använda Acetylsalicylsyra Ellem

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan Acetylsalicylsyra Ellem orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):Magbesvär, såsom sura uppstötningar, halsbränna och illamående. Ökad benägenhet för blödningar.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): Trötthet, svettning, yrsel och öronsusningar. Överkänslighetsreaktioner såsom nässelutslag, hösnuva eller andnöd. Magsår och magblödning.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):Minskning av antal blodplättar (trombocytopeni), upplösning av de röda blodkropparna (hemolys) hos dem som har ärftlig brist på ämnesomsättningsenzymet glukos-6-fosfatdehydrogenas, svår blödning från magtarmkanalen, svåra hudreaktioner, leverpåverkan, njurpåverkan.


Mindre blodförluster kan i enstaka fall leda till blodbrist.


Yrsel och öronsusningar kan vara symtom på överdosering.


Acetylsalicylsyra kan eventuellt öka risken för Reyes syndrom hos barn och ungdom i samband med av virussjukdomar,framför allt vattkoppor och influensa. Reyes syndrom är mycket sällsynt. Symtomen utgörs av tecken på hjärnsvullnad och leverpåverkan, ibland med lågt blodsocker.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal.Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
Webbplats:
www.lakemedelsverket.se


5. Hur Acetylsalicylsyra Ellem ska förvaras


Förvaras vid högst 30°C.


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Blister 24 st

Plastburk 50, 100 st


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning:

Meda AB

Box 906

170 09 Solna

Telefon: 08-630 19 00

Email: info@medasverige.se


Denna bipacksedel ändrades senast:


2014-11-28