Imedi.es

Natriumklorid Fresenius Kabi

Läkemedelsverket 2013-09-18

Produktresumé

Läkemedlets Namn

Natriumklorid Fresenius Kabi 9 mg/ml, infusionsvätska, lösning

Kvalitativ och Kvantitativ Sammansättning

1000 ml innehåller:

Natriumklorid 9 g


Elektrolytinnehåll: ca 154 mmol natrium och 154 mmol klorid per liter.

Osmolalitet: ca 290 mosm/kg vatten

Plastbehållare pH: ca 6


Beträffande hjälpämnen, se 6.1.

Läkemedelsform

Infusionsvätska, lösning

Kliniska Uppgifter

Terapeutiska indikationer

Vätske- och koksaltbrist.

Dosering och administreringssätt

0,5-2 liter per dygn intravenöst. Doseringen är individuell beroende på patientens ålder, kroppsvikt och kliniska tillstånd och angiven mängd är att betrakta som riktvärde.

Kontraindikationer

Lösningen är kontraindicerad hos patienter med hjärtinkompensation, försämrad njurfunktion samt vid kliniska tillstånd där ödem och natriumretention föreligger.

Varningar och försiktighetsmått

Användning av natriumkloridlösningar kan vid nedsatt njurfunktion ge hyperkloremi.

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Inga kända.

Graviditet och amning

Inga kända risker vid användning under graviditet och amning.

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Inga kända.

Biverkningar

Tromboflebit kan uppstå vid infusion i perifer ven under lång tid. Lösningen är isoton och ger därför mycket sällan denna biverkan.

Överdosering

-

Farmakologiska Egenskaper

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: elektrolyter, ATC-kod: B05BB01


Farmakokinetiska uppgifter

-

Prekliniska säkerhetsuppgifter

-

Farmaceutiska Uppgifter

Förteckning över hjälpämnen

Vatten för injektionsvätskor.

Saltsyra

Natriumhydroxid

Inkompatibiliteter

Natriumklorid Fresenius Kabi kan användas för att lösa eller späda flertalet förekommande läkemedel och beredningar.

Hållbarhet

50 ml: 2 år

100 ml: 2 år

250 ml: Excel 2 år, Kabipack 2 år, Freeflex 3 år

500 ml: Kabipack 2 år, Excel 3 år, Freeflex 3 år

1000 ml: Kabipack 2 år, Excel 3 år, Freeflex 3 år


På grund av risk för mikrobiell kontaminering i samband med tillsats till infusionsvätska på avdelning, skall blandningen användas direkt efter beredning. Överbliven lösning i bruten förpackning skall kasseras och får inte sparas för senare bruk.

Blandningar aseptiskt beredda i ftalatfri plastpåse på apotek skall vara förbrukade inom

96 timmar efter beredning. Infusion av en sådan blandning skall vara avslutad inom 24 timmar efter det att påsen tagits fram ur kylskåpet.

Särskilda förvaringsanvisningar

Freeflex 50 ml: Förvaras vid högst 25 °C.

Övriga: Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Förpackningstyp och innehåll

Excel-förpackning (polypropen):

30 x 50 ml

30 x 100 ml

20 x 250 ml

12 x 500 ml

9 x 1000 ml


Freeflex-förpackning (polypropen) med injektionsport för nål, alternativt med injektionsport för luer-lock:

40 x 50 ml

60 x 50 ml

65 x 50 ml

70 x 50 ml

40 x 100 ml

50 x 100 ml

55 x 100 ml

60 x 100 ml

20 x 250 ml

30 x 250 ml

35 x 250 ml

40 x 250 ml

15 x 500 ml

20 x 500 ml

10 x 1000 ml


Kabipac-förpackning (polyetylen):

10 x 100 ml

40 x 100 ml

10 x 250 ml

20 x 250 ml

30 x 250 ml

10 x 500 ml

20 x 500 ml

30 x 500 ml

10 x 1000 ml

Anvisningar för användning och hantering samt destruktion

Tillsatser skall utföras aseptiskt inom en timme före infusionens början.

Innehavare av Godkännande För Försäljning

Fresenius Kabi AB

751 74 Uppsala

Nummer på godkännande för försäljning

5321

Datum för Första Godkännande/Förnyat Godkännande

1957-03-15 / 2010-01-01

Datum för Översyn av Produktresumén

2013-09-18